logo Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant

Leerplicht en de rol van de school

De leerplichtwet geldt voor alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen. De wet moet ervoor zorgen dat alle kinderen naar school gaan. Als dit niet lukt, onderzoekt de leerplichtambtenaar samen met de leerling, de ouders en de school wat er aan de hand is en wat er nodig is om dit op te lossen.

Het doel is dat er voor alle kinderen passend onderwijs en passende ondersteuning wordt ingezet, zodat thuiszitten en uitval worden voorkomen.

In- en uitschrijven

Scholen hebben de verplichting om de inschrijving van leerlingen binnen 7 dagen uit te wisselen met het ROD (Register Onderwijsdeelnemers) van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Hetzelfde geldt voor uitschrijvingen. Via DUO worden deze mutaties bij Leerplicht bekend. Een leerplichtige of kwalificatieplichtige leerling mag pas worden uitgeschreven als er een schoolinschrijving is van een andere school. Als deze er niet is moet altijd contact opgenomen worden met de leerplichtambtenaar. De inschrijfdatum en uitschrijfdatum moeten op elkaar aansluiten. Op de juiste manier in- en uitschrijven van leerlingen helpt om leerlingen in beeld te houden. 

Op de website van DUO staat uitleg over het doorgeven van in- en uitschrijvingen aan DUO: 

Verzuim

Als een kind niet aanwezig is op school op de momenten dat hij aanwezig moet zijn, dan is er sprake van schoolverzuim. Als een kind zonder geldige reden niet naar school gaat dan heet dat ongeoorloofd verzuim. Als een kind een geldige reden heeft om niet naar school te gaan dan heet dat geoorloofd verzuim. Verzuim is geoorloofd als de school toestemming heeft gegeven of als het bijvoorbeeld tijdelijk niet mogelijk is om naar school te gaan vanwege ziekte.

Ongeoorloofd verzuim

Als een leerling niet naar school komt of te laat komt zonder geldige reden bespreekt de school dit met de leerling en de ouders. Scholen zijn verplicht om aanhoudende afwezigheid te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar onderzoekt met leerling, ouders en school wat er aan de hand is en wat nodig is om het verzuim te stoppen.

Ongeoorloofd schoolverzuim is een overtreding van de Leerplichtwet en is in principe strafbaar. Wanneer de inzet van leerplicht, school en eventueel hulpverlening niet helpt om het schoolverzuim te stoppen dan kan de leerplichtambtenaar Halt inzetten of een proces-verbaal opmaken.

Geoorloofd verzuim 

Soms is er een geldige reden waarom een leerling tijdelijk niet naar school kan of hoeft. Ouders moeten deze reden aan de school doorgeven. In een aantal situaties kan een leerling verlof of vrijstelling krijgen.

Als een kind ziek is moeten de ouders dit melden aan de school. Bij langdurig of veelvuldig ziekteverzuim kan de school in overleg met de ouders de hulp van de jeugdarts van de GGD inschakelen. Als een school twijfels heeft over de ziekmelding kan de school dit ook doorgeven aan de leerplichtambtenaar. De school meldt dit verzuim dan als ‘overig verzuim’. De school, de jeugdarts en de leerplichtambtenaar onderzoeken wat er aan de hand is en wat nodig is om het ziekteverzuim te stoppen.

Een leerling die langdurig niet naar school gaat wordt een thuiszitter genoemd. Dit kunnen leerlingen zijn die wel zijn ingeschreven, maar langdurig verzuimen. Of kinderen die helemaal niet zijn ingeschreven op een school. Vaak hebben deze kinderen specifieke problematiek waardoor deelname aan onderwijs in een reguliere setting (tijdelijk) niet mogelijk is. In het Thuiszitterspact staan afspraken tussen het onderwijs, de gemeente, de GGD en het sociale wijkteam. Die afspraken moeten ervoor zorgen dat thuiszitten zoveel mogelijk wordt voorkomen of dat de periode van thuiszitten zo kort mogelijk is.

Ga naar de pagina over het Regionale Thuiszitterspact

Leerlingen hebben in een schooljaar 12 weken vakantie. Alleen in een aantal uitzonderlijke situaties kan verlof worden aangevraagd buiten deze vakanties. Het kan gaan om:

  • Verlof vanwege bijvoorbeeld een huwelijk of begrafenis
  • Verlof vanwege een religieuze feestdag of verplichting
  • Extra vakantieverlof (maximaal 10 schooldagen)

Verlof moet schriftelijk worden aangevraagd bij de schooldirecteur. In de schoolgids van de school staan de regels en hoe de aanvraag moet worden gedaan. Tot en met 10 schooldagen beslist de schooldirecteur over de aanvraag voor dit verlof. De school kan over dit verlof wel advies vragen aan de leerplichtambtenaar. Als het over meer dan 10 schooldagen gaat, dan beslist de leerplichtambtenaar.

Kinderen die leerplichtig zijn moeten op een school ingeschreven staan en deze school ook bezoeken. Toch kunnen er belangrijke redenen zijn waarom een kind niet naar school kan. Kinderen kunnen dan worden vrijgesteld van de inschrijvingsplicht of (tijdelijk) worden vrijgesteld van geregeld schoolbezoek.

Ga naar de pagina 'Mijn kind kan niet naar school' voor alle vrijstellingen

Passend onderwijs

Alle kinderen en jongeren moeten onderwijs krijgen dat bij ze past, in de regio waar ze wonen. Dat is passend onderwijs. Scholen hebben zorgplicht, wat betekent dat zij ervoor moeten zorgen dat een kind hulp krijgt op school, of op een andere passende plek. Elke school geeft basisondersteuning aan kinderen die dat nodig hebben. Als een kind méér hulp nodig heeft, dan regelt de school of het samenwerkingsverband die extra ondersteuning.