logo Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant

Regionaal Thuiszitterspact

Door naar school te gaan kunnen kinderen kennis opdoen en zichzelf ontwikkelen, waardoor ze zelfstandig worden en een plek vinden in onze samenleving. Als een kind niet naar school gaat is er sprake van verzuim. Een kind dat langdurig niet naar school gaat wordt een thuiszitter genoemd. Dit kunnen leerlingen zijn die wel zijn ingeschreven, maar langdurig verzuimen. Of kinderen die helemaal niet zijn ingeschreven op een school. Vaak hebben deze kinderen specifieke problematiek waardoor deelname aan onderwijs in een reguliere setting (tijdelijk) niet mogelijk is.

Thuiszitten voorkomen

In het Thuiszitterspact staan afspraken tussen het onderwijs, de gemeente, de GGD en de Toegang die ervoor moeten zorgen dat thuiszitten zoveel mogelijk wordt voorkomen of dat de periode van thuiszitten zo kort mogelijk is. Dit doen zij door voor elk kind een passend aanbod te doen voor onderwijs en/of zorg.