logo Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant Leerplicht - Doorstroompunt Midden-Brabant

Mijn kind is hoogbegaafd

Je bent ouder van een hoogbegaafd kind, of je hebt het vermoeden dat je kind hoogbegaafd is. In dat geval start er vaak een zoektocht: het zoeken naar de passende onderwijsplek, naar passende zorg maar ook het verkennen van wegen voor maatwerktrajecten. 

In 2022 vonden er vanuit het programma Meer- en Hoogbegaafdheid een drietal themabijeenkomsten plaats, waaronder een bijeenkomst met ouders. Alle ouders herkennen dat het hebben van een hoogbegaafd kind vaak een zoektocht betekent. 

Een hoogbegaafd kind op school

Er zit verschil in het aanbod op de scholen. Iedere school biedt basisondersteuning. Er zijn scholen die dit aanbod aanvullen met verrijkingswerk, scholen met een plusklas of scholen die versnellen mogelijk maken. Daarnaast bestaan er zogenaamde begaafdheidsprofielscholen en is er binnen de gemeente Tilburg een voltijds hoogbegaafde voorziening. Voor een actueel overzicht van het aanbod kun je terecht bij het samenwerkingsverband. Ieder samenwerkingsverband is verplicht een ouder-/jeugdsteunpunt te hebben waarbij ouders en jeugdigen zelf terecht kunnen met vragen. 

Lees meer over de samenwerkingsverbanden in de regio

Ook het team Leerplicht-Doorstroompunt kan helpen. Om bijvoorbeeld in een vroeg stadium betrokken te zijn bij gesprekken op school en te voorkomen dat een kind vastloopt. Zo zijn er ook wettelijke mogelijkheden die ingezet kunnen worden om maatwerk te ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan de Variawet waarmee het mogelijk wordt dat een kind minder uren naar school hoeft. 

Lees meer over de Variawet op de website poraad.nl

Mijn kind heeft hulp of zorg nodig

In een aantal gevallen loopt het niet lekker met een hoogbegaafd kind. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van faalangst of problemen met emotieregulatie. Dan kan zorg of ondersteuning uitkomst bieden. De gemeente waar het kind is ingeschreven is verantwoordelijk voor het aanbieden van jeugdhulp. Er bestaat gecontracteerde zorg (Zorg In Natura: ZIN) waarvoor ouders bij de gemeente terecht kunnen. Ook kunnen ouders een PGB (Persoons Gebonden Budget) aanvragen om zelf zorg of hulp in te kopen die past bij de behoefte van het kind.

Kijk hiervoor op de website van uw gemeente

Hulp bij dreigend schooluitval of voortijdig schoolverlaten

Soms lukt het echt niet meer op school en is de ondersteuning vanuit school of de zorgverlener niet voldoende. Dan kunnen ouders terecht bij de leerplichtambtenaar die ouders en kinderen tot 18 jaar kunnen adviseren. Vanaf 18 jaar kunnen jongeren terecht bij de doorstroomcoach. De situatie wordt altijd eerst goed in kaart gebracht. Met een gesprekswijzer of assessment worden bijvoorbeeld behoeften, uitdagingen en kwaliteiten in kaart gebracht om vervolgens samen tot het juiste vervolgtraject te komen. 

Ontwikkelmogelijkheden voor meer- en hoogbegaafde kinderen en jongeren

Binnen de regio werkt het team Leerplicht-Doorstroompunt met het onderwijs en verschillende partners samen om ervoor te zorgen dat er steeds betere en meer passende ontwikkelmogelijkheden komen voor deze doelgroep. Om schooluitval voor te zijn, maar vooral om kinderen al jong de mogelijkheden te bieden hun potentieel te kunnen ontwikkelen. Ieder kind heeft immers recht op een ononderbroken ontwikkelingsproces. 

Lees meer over het Regionaal programma Meer- en Hoogbegaafdheid op deze website